Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens
De Lustige Brouwers
Meir 32A,
2381 Weelde (Belgium)

info@delustigebrouwers.be
+32 471 99 60 50
BE0888.053.509

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van De Lustige Brouwers een Gewoon Commanditair Vennootschap met maatschappelijke zetel te Meir 32A, 2381 Weelde (België), BTW BE 0888.053.509 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker (“Klant”) van deze e-commerce website. Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van De Lustige Brouwers houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Lustige Brouwers aanvaard zijn.

De aangeboden producten zijn bieren en producten relevant aan bier gemaakt door of voor De Lustige Brouwers.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Lustige Brouwers niet. De Lustige Brouwers is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Lustige Brouwers is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. smaak, ingrediënten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Lustige Brouwers. De Lustige Brouwers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

Om een product te kopen op de website van De Lustige Brouwers worden volgende stappen doorlopen. Ga naar webshop/bieren en kies een product. Klik op ‘In winkelmand’ (A) of klik op Lees meer (B).

In geval (A) wordt het product geselecteerd en toegevoegd aan de winkelmand met de gekozen hoeveelheid. Wanneer u kiest voor de optie afrekenen, wordt de winkelmand getoond. Daarin kan u de aantallen van de benodigde producten ook aanpassen of kan u producten uit de lijst verwijderen.

Om verder te winkelen klik op ‘verder winkelen’ of op ‘webshop’ in het menu bovenaan.

In geval (B) selecteert u het product en de productdetails. Daar kan u het aantal ingeven van het gewenste product. Klik dan op ‘In winkelmand’ om het product toe te voegen aan de winkelmand. Wanneer u kiest voor de optie afrekenen, wordt de winkelmand getoond. Daarin kan u de aantallen van de benodigde producten ook aanpassen of kan u producten uit de lijst verwijderen.

Klik op ‘verder winkelen’ of op ‘webshop’ in het menu bovenaan om verder te winkelen.

Om uit te checken: Ga naar afrekenen indien u nog in het winkelmand overzicht bent of klik op het ‘winkelwagen-icoontje’ in het menu bovenaan.

Als u nog geen login hebt kan u ervoor kiezen om een account aan te maken of verder te gaan als gast. Vervolgens dient u alle factuurgegevens in te geven of worden deze voor u ingevuld indien u inlogt.

Als alle gegevens correct zijn kan u onderaan kiezen op welke manier u wenst te betalen. Betaling gebeurt via Bancontact, iDEAL, of kredietkaart.

Van zodra de bestelling betaald is worden de goederen verzonden.

De producten die via deze e-commerce website van De Lustige Brouwers worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door De Lustige Brouwers (en het Merk).

De Lustige Brouwers is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Goederen worden voldoende verpakt en zo snel mogelijk geleverd. Indien er grotere aantallen worden besteld die niet op voorraad zijn kan de levering langer duren.

Leveringskosten worden per bestelling berekend op basis van het type product, het aantal en de bestemming. Deze kosten worden apart gemeld.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk . Andere bestemmingen zijn mogelijk op basis van aparte aanvraag.

De levering gebeurt door De Lustige Brouwers, BPost of elk andere meest efficiënte methode. Leveringstermijn hangt af van het type product, het aantal en de bestemming.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onmiddellijk worden gemeld aan De Lustige Brouwers.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Wet in verband met minimale leeftijd voor aankoop alcohol.

Om alcohol te kunnen aankopen dient u minimum 18 jaar oud te zijn.
Door het bevestigen van de bestelling bevestigt u eveneens minimaal 18 jaar oud te zijn.
Indien u de bestelling bevestigt maar de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft stelt u zich bloot aan gerechtelijke vervolging.
De Lustige Brouwers zal in dat geval geen enkele verantwoordelijkheid dragen noch zal De Lustige Brouwers ter verantwoording geroepen kunnen worden.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van De Lustige Brouwers.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Lustige Brouwers te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij De Lustige Brouwers.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant

De Lustige Brouwers
Meir 32A,
2381 Weelde (Belgium)

klantendienst@delustigebrouwers.be
+324 7199 60 50

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De Lustige Brouwers heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan

De Lustige Brouwers
Meir 32A,
2381 Weelde (Belgium)

De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Lustige Brouwers zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door dekKlant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal De Lustige Brouwers alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat De Lustige Brouwers de goederen in goede conditie en zonder schade terug ontvangen heeft.

De Lustige Brouwers betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

• de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
• de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 9: Garantie

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan De Lustige Brouwers.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant De Lustige Brouwers zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 10: Klantendienst 

De klantendienst van De Lustige Brouwers is bereikbaar op het telefoonnummer +32 471 99 60 50, via e-mail op klantendienst@delustigebrouwers.be of per post op het volgende adres Meir 32A, 2381 Weelde (Belgium). Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Lustige Brouwers beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt De Lustige Brouwers zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

Artikel 12: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, De Lustige Brouwers respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: De uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Deze gegevens kan u bekijken op uw aangemaakt account, mits u hiervoor gekozen heeft tijdens het bestelproces.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, De Lustige Brouwers heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

De Lustige Brouwers houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op klantendienst@delustigebrouwers.be

Artikel 13: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De Lustige Brouwers gebruikt ‘First party cookies’. Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 14: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door De Lustige Brouwers om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

De Lustige Brouwers kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Turnhout bevoegd.

Blijf op de hoogte
Ontvang een bericht van nieuwe bieren, blogpost of evenementen.
We respecteren je privacy.